Welcome


Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 56 in /home/l156dj49ipno/domains/ifa-bulgaria.com/html/wp-content/plugins/multilanguage/multilanguage.php on line 1771

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 56 in /home/l156dj49ipno/domains/ifa-bulgaria.com/html/wp-content/plugins/multilanguage/multilanguage.php on line 1777

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 57 in /home/l156dj49ipno/domains/ifa-bulgaria.com/html/wp-content/plugins/multilanguage/multilanguage.php on line 1771

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 57 in /home/l156dj49ipno/domains/ifa-bulgaria.com/html/wp-content/plugins/multilanguage/multilanguage.php on line 1777

Organizing Committee 2018

Проф. д-р Сашо Пенов

Декан на Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Заемани академични длъжности както следва: асистент (1987-1991 г.), старши асистент (1991-1996 г.), главен асистент (1996-2000 г.), доцент ( 2000-2012 г.), професор (2012 г. – до сега) по финансово право и данъчно право в катедра „Административноправни науки” към Юридически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Доктор по право с тема на дисертационния труд: “Избягване на международното двойно данъчно облагане на доходите и имуществата чрез международни договори” (1996 г.). Хабилитационен труд на тема: “Правен режим на корпоративното подоходно облагане. Аспекти на хармонизацията с правото на ЕС”. Притежава магистърска степен по проблемите на международното двойно данъчно облагане от Института по международно финансово право при Университета в Хамбург, Германия (1991-1992 г.). Специализации: Международен център за подготовка на кадри при ОИСР, Виена, Австрия (1993 г.); Атински университет, Гърция (1995 г.); Университет в Хамбург, Германия (1998 г.); Университет в Саарбрюкен, Германия (2001 и 2004 г.); САЩ (2002 г.). Професионална квалификация и опит: експерт в Главно управление на данъчната администрация ( 1989-1990 г.), ръководител на отдел Данъчни спогодби ( 1992-1994 г.), член на Консултативния съвет по законодателството при 39-то и 40-то Народно събрание на Република България ( 2002-2008 г.), член и председател на Правния съвет при Президента на Република България и председател на Комисията за опрощаване на несъбираеми държавни вземания (2002-2008 г.), член на Консултативния съвет по законодателството при 44-то Народно събрание на Република България ( 2017- до сега) в направление „Административно и финансово право”.

Владислав Славов

Завършва Юридическия факултет на СУ “Климент Охридски” (1974 г.). Стажант съдия в Софийски градски съд (1975-1976 г.). Юрисконсулт, старши юрисконсулт и главен юрисконсулт (1976-1987 г.). Арбитър във Върховния държавен арбитраж (1987-1991 г.). Прокурор и заместник главен прокурор в Главна прокуратура (1991-1996 г.). Член на Висшия съдебен съвет на Република България (до 2003 г.) Назначен е с Указ на Президента на Република България за председател на възстановения Върховен административен съд (1996-2003 г.). Съдия в Конституционния съд на Република България (2003-2012 г.). Председател на Съюза на юристите в България. Носител на орден “Стара планина”, първа степен, за професионалната си и обществена дейност и принос в развитието на българската държава, демокрацията и правораздаването.

Гл. ас. д-р Савина Михайлова-Големинова

Преподавател в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Член е на Софийската адвокатска колегия (1998 г. – до сега) и на Международната данъчна асоциация (IFA), Ротердам, Нидерландия ( 2001 г. – до сега). Преподавател по финансово право и данъчно право към съвместната магистърска програма по финансов мениджмънт на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и Университета Монтескьо-Бордо IV ( 2013 г. – до сега); по финансово управление и контрол на средствата от ЕС към Стопанския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (от 2015 г. – до сега); в Националния институт на правосъдието по финансово управление и контрол на средствата от ЕС (обща селскостопанска и кохезионна политика на ЕС) (2015 г. – до сега); в Академия за ЕСИФ (СДК на СУ и Института за публична администрация-лектор -2017 г. – до сега. Съветник в кабинета на служебния заместник министър-председател по управление на средствата от Европейския съюз (август-ноември 2014 г.). Експерт с опит в управлението и контрола на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, обществените поръчки и нередностите, данъчното право.

Адв. Валентин Савов

Завършва Юридическия факултет на СУ “Климент Охридски”. Притежава магистърска степен от Университета в Лайден, Холандия ([●] г.) Адвокат към Софийска адвокатска колегия ([●] г. – до сега). Управляващ съдружник в Адвокатско дружество „Савов & Партньори”. Председател на ИФА България, официален клон на Международната Фискална Асоциация (IFA) със седалище в Кталство Нидерландия. Адвокат с повече от десет години адвокатски стаж, придобит във водещи адвокатски кантори в България, Япония и Холандия.

Проф. д-р Раду Буфан

Професор по данъчно право и правен режим на несъстоятелността към Юридическия факултет и Факултета по икономика и бизнес администрация на Университета в Тимишоара, Румъния (2006 г. – до сега). Доцент по данъчно право към Юридическия факултет на Букурещкия университет, Румъния (2012 г. – до сега). Професионална квалификация и опит: одитор и консултант в Coopers & Lybrand Romania и PWC (1993-2001 г.), адвокат към Timiș Bar Association (2004 г. – до сега), партньор в „Motica şi Asociaţii”, Timişoara (2005 г. – до сега). Членства в редица организации: Камарата на данъчните консултанти в Румъния; European Association of Tax Law Professors (EATLP); National Union of Insolvency Practitioners of Romania. Съветник към Парламента при изменения на Данъчния кодекс и Данъчнопроцесуалния кодекс (2015 г.). Член на Международната данъчна асоциация (IFA), Ротердам, Нидерландия ( 2006 г. – до сега) и председател на ИФА Румъния (2012 г. – до сега).

Доц. д-р Светислав Костич

Преподавател по данъчно право, международно данъчно право и данъчно право на Европейския съюз в Юридическия факултет към Белградски университет, Сърбия. Заемани академични длъжности: асистент (2009 г.), доцент (понастоящем) по данъчно право в катедра по „Правно-икономически науки” към Юридическия факултет на Белградски университет, Сърбия. Доктор по право (2014 г.). Придобива LLM степен по международно данъчно облагане в New York University School of Law (2007-2008 г.). Професионална квалификация и опит: консултант за Deloitte Tax and Legal Services, Сърбия; участник в редица работни групи към Министерство на финансите на Република Сърбия при реформиране на данъчното и финансовото законодателство. Председател на ИФА Сърбия.

Тhe International Fiscal Association (IFA) Branch Bulgaria and the Faculty of Law of the St. Kliment Ohridski University of Sofia will be holding an international forum on the topic of Regional Cooperation. Challenges in the field of Taxation and Tax Law Facing EU Membership Candidates in the Process of Accession Negotiation. The forum will be held on May 17th, 2018 in auditorium 272 of the Faculty of Law, St. Kliment Ohridski University of Sofia, with the following agenda:

08:30 – 09:15

Registration

09:15 – 10:15

Cooperation in the field of law enforcement

10:15 – 11:15

Administrative cooperation in the field of taxation

11:15 – 11:30

Coffee Break

11:30 – 12:30

Cooperation in the field of business and investments

12:30 – 13:30

Academic Cooperation

13:30 – 14:15

Lunch Break

14:15 – 17:00

Presentation of individual reports

Discussions will be open for everyone, with each panel having several main speakers – representatives of all stakeholders from the region: the academic community, the judiciary, the tax administration, business organisations and consultants.

Participants may present reports on forum topics. Anyone who wishes to submit a report may confirm their participation and the topic of their report by May 1st 2018 at the following email address: vsavov@law-tax.bg.

The media partner of the forum is Obshtestvo i Pravo Journal (“Society and Law”). Participants may submit reports on forum topics for publication in the journal. Reports must be submitted by September 1st 2018 to the Deputy Editor-in-Chief Mrs Nenka Ivanova at: nenka_ivanova@abv.bg.

Requirements to reports:

  • Total volume – 5 pages minimum, 15 pages maximum, including tables, graphs and bibliography (indexed in footnotes).

  • Font – Times New Roman 14

  • Page Format – А4 – 1800 characters

  • Name and Surname of author, degree and profession – below report title

  • Professional CV – free text format, 10 lines maximum

  • Author photograph – in JPG, larger than passport photo

  • Quoted literature – indexed in footnotes

  • Reports must be formatted as an article and not slide-by-slide presentation.

We would like to invite you to participate as a guest, speaker or presenter of report to be published in the Obshtestvo i Pravo Journal.

If you are interested or have any questions regarding the forum, please contact us at +359 886 354 656 or at the email addresses listed below.

s.penov@law.uni-sofia.bg

Prof. Sasho Penov, PhD, Dean of the Faculty of Law Of the St. Kliment Ohridski University of Sofia

vsavov@law-tax.bg

Valentin Savov, Chairman of IFA Bulgaria

For more information on the speakers, the program and the registration procedures, please visit: www.ifa-conference.com


 

Welcome!

The International Fiscal Association (IFA) was established in 1938 with its headquarters in the Netherlands.  This is the only non-governmental and non-sectoral international organization dealing with fiscal matters.

Its objects are the study and advancement of international and comparative law in regard to public finance, specifically international and comparative fiscal law and the financial and economic aspects of taxation. It comprises of taxpayers, their advisers, government officials, members of the judiciary and university professors and is therefore a unique forum for discussing international fiscal questions.

The Bulgarian branch of IFA – IFA Branch Bulgaria – was established in 2012 and recognized as such by IFA in 2014, at the IFA Mumbai Annual Congress. IFA Branch Bulgaria has now more than 40 members who participate actively in the activities of IFA (both international and national).

IFA Branch Bulgaria achieves its objectives through attendance at the IFA Annual Congresses as well as through national initiatives as organising seminars, working meetings, initiation of public discussions with the tax authorities, etc.